česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

V Mateřské školce v Osečné jsou tři volná místa!
28. srpna 2017, autor: Jiří Hauzer

Logo školyV naší školce se přes prázdniny uvolnila tři místa!

Rodiče, kteří chtějí přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání se mohou obrátit na ředitele školy Mgr. Tomáše Johanovského, Tel.: 732 271 081, E-mail: reditel@zsosecna.cz


Den otevřených dveří na Tvrzi Krassa
26. srpna 2017, autor: Jiří Hauzer

Den otevřených dveří na Tvrzi Krassa V sobotu 26. srpna 2017 proběhl den otevřených dveří v nově zrekonstruované Tvrzi Krassa v Osečné – Chrastné. Historická vstupní brána se zvědavcům otevřela přesně v 14.00 hodin. Postupně si návštěvníci nejen z Osečné, ale i z širokého okolí mohli prohlédnout Blektův sál, Šlejnicův sál, Hartigův sál, Africký salon, restauraci s barem, sklípek či zajímavě řešené ubytovací prostory. Architektonické pojetí úprav včetně stavebního zpracování se setkalo s všeobecnou pochvalou zúčastněných lidí. K dobré pohodě přispělo občerstvení u „stodoly“ zabarvené živou hudbou. Dobrou náladu nezkazila ani dešťová přeháňka.

„Jsem rád, že se našel člověk, který se ujal takřka rozpadlého areálu a za krátkou dobu z něj vytvořil dobře fungující objekt s velkou přidanou hodnotou. Věřím, že vedení firmy určitě do budoucna přinese další postupné rozšíření služeb i pro širokou veřejnost“, uvedl starosta Jiří Hauzer.Něco málo z historie Tvrze:

Tvrz v Chrastné, písemně doloženou k roku 1591, nechal vystavět Šalamoun Blekta z Útěchovic. Jeho potomci na ní sídlili do třicetileté války. Roku 1628 ji získal Volf ze Šlejnic. V roce 1715 dvůr koupil rakouský diplomat Ludvík Josef Hartig a připojil ji ke strážskému panství. Tvrz tím ztratila rezidenční funkci a nadále sloužila jako účelová budova hospodářského dvora. Během 18. století dostal celý dvůr i s tvrzí jednotnou barokní úpravu.

Památkově chráněná je vstupní barokní brána (ÚSKP ČR č. rejstříku 15229 / 5–4405). Zděnou omítanou bránu kryje řada tašek bobrovek vyskládaných do valbové stříšky. Plochu brány člení postranní lizény a profilová korunní římsa. Vlastní půlkruhově zakončený otvor lemuje profilované pískovcové ostění. Na jeho klenáku nalezneme připevněný pískovcový erb rodu Hartigů. Otvor je osazen dřevěnou bránou. V ose nad klenákem se na koruně zdiva nachází pískovcová socha sv. Vendelína stojící na nízkém podstavci. Světec oděný ve splývavém pastýřském rouchu je zpodobněn v kontrapostu pravé nohy a s hlavou krytou širokým kloboukem. U nohou mu leží kůň a býk.

Areál příměstského parku Mannův les láká turisty
20. srpna 2017, autor: Jiří Hauzer

Areál příměstského parku Mannův les byl zpřístupněn veřejnosti v červnu 2012, dokončen byl v rámci druhé etapy v květnu 2017. Areál je přístupný jak z Osečné, tak i z areálu Lázní Kundratic. Areál je tvořen hlavně lesními pozemky a plochami další vzrostlé nelesní zeleně a je charakteristický výskytem ohrožených druhů rostlin. Pro pohodlí návštěvníků tohoto areálu byl položen v několika větvích haťový chodník a to v délce 1218 m. Hatě jsou položeny jak v mokřadu, tak v lese a umožní chůzi osob se sníženou schopností pohybu, kterými mohou být např. návštěvníci lázní, rodiče s dětmi a další. V oddychovém centru byl umístěn Mannův odpočinkový altán s pověstí o Mannově lese, bylo vybudováno vyhlídkové místo mlynáře Entericha na město Osečná a byly v areálu instalovány informační tabule s informacemi o místních pamětihodnostech a přírodních zajímavostech.

Řada místních obyvatel a návštěvníků příměstského areálu si pokládá otázku, proč se vlastně jmenuje les Mannův – tady je možné vysvětlení: Pověst o Mannově lese


V areálu příměstského parku Mannův les je:

 • přísný zákaz vstupu a jízdy mimo značené trasy
 • přísný zákaz sběru přírodnin
 • zákaz vjezdu všech motorových vozidel
 • zákaz jízdy na kole a na koni
 • zákaz volného pobíhání psů
 • zákaz kouření
 • zákaz odhazování odpadků
 • zákaz rozdělávání ohňů
 • Pozor, celý areál je monitorován fotopastmi !
 • Pozor, za mokra haťový chodník klouže !
 • Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí !


Mannův les – orientační schéma areálu


Areál příměstského parku „Mannův les“ je tvořen hlavně lesními pozemky a plochami další vzrostlé nelesní zeleně. Vymezené okruhy jsou pro pohodlí návštěvníků tvořeny haťovými chodníky, kdy vstup mimo tyto trasy je přísně zakázán – důvodem jsou zájmy ochrany přírody:

 • lokalita je tzv. „Významným krajinným prvkem“ dle zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny,
 • lokalita je v územním systému ekologické stability začleněna jako „biocentrum“ místního biogeografického významu „Podvrší“,
 • lokalita je charakteristická výskytem ohrožených druhů rostlin.

Centrum lokality Manův les je tvořeno komplexem přechodových rašelinišť, víceméně souvisle zarostlých lesem typu rašelinné březiny až mokřadní olšiny, s přechodem do potočního luhu, kde je charakteristický bohatý výskyt chráněných druhů rostlin: vachta trojlistá, prstnatec májový, tuřice (ostřice) Davallova, kozlík dvoudomý, lýkovec jedovatý a další. V centru lokality dochází vlivem dlouhodobého působení vysoké hladiny spodní vody k vylučování březových souší, prosvětlené partie expandují krušinou olšovou, vrbou jívou a ostružiníky, které omezují výskyt charakteristických a nejcennějších druhů bylinného patra.

Okrajové, relativně sušší partie Mannova lesa jsou tvořeny lesem většinou nepůvodní dřevinné skladby s dominantním smrkem ztepilým, skupinovitě s borovicí lesní a s jednotlivou příměsí ostatních dřevin – modřín opadavý, topol osika, břízy, jasan ztepilý, jeřáb obecný, ojediněle je zde vtroušen stanovištně původní dub a buk. V těchto strukturách se v bylinném patru nejhojněji nachází metlička křivolaká, třtina křovištní, sedmikvítek evropský, šťavel kyselý, pstroček dvoulistý, škarda bahenní, přeslička bahenní a violka bahenní.

Projekt „Mannův les – II. etapa zpřístupnění lesa“ je financován z prostředků EU – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programu rozvoje venkova 2014–2020 a spolufinancován městem Osečná.

Povinná publicita

Přípravy na výstavbu 2. etapy kanalizace v Osečné jsou v plném proudu
3. srpna 2017, autor: Jiří Hauzer

Ilustrativní obrázek Vážení občané,

Jestli se vše podaří, chtěli bychom začátkem měsíce října tohoto roku zahájit výstavbu II. etapy splaškové kanalizace v ulicích Nová, Dolní Selská a Březový háj. Akce by měla být dokončena na jaře příštího roku a dodavatelem je 1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o. Celá akce je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Už nyní bych Vás chtěl seznámit s přehlednou a katastrální situací jednotlivých připravovaných stok:

Stoka A1 (ul. Dolní Selská):

Stoka A3 (Březový háj):

Stoka A7–3 (ul. Nová):Intenzivně také připravujeme další část splaškové kanalizace v úseku od Dřevěnky do ulice U Potoka, kde by měla být napojena i část domů v ulici Selská. Akce by měla být zahájena v říjnu 2017 a dokončena na jaře 2018. Tento projekt s názvem „Osečná – kanalizace II. etapa, stoky B2, B2–2“ bude spolufinancovat Liberecký kraj.

Stoky B2, B2–2 (úsek od Dřevěnky do ulice U Potoka):


Aktuální informace o těchto dvou projektech můžete sledovan na stránce: Osečná – kanalizace a ČOV

Jiří Hauzer, starosta

Aktualizovaná mapa Okolí Osečné a Lázní Kundratic je na světě!
2. srpna 2017, autor: Jiří Hauzer

Aktualizovaná mapa Okolí Osečné a Lázní Kundratic je na světě!Město Osečná nechalo zaktualizovat a vyrobit oblíbenou mapu s názvem „Okolí Osečné a Lázní Kundratic“.

Mapka v česko – německém jazyce prošla řadou změn. Má novou obálku, je bez reklam, má nové mapové výřezy okolí Osečné – východ a západ, cyklotrasy byly nově proznačeny dle metodiky značení dálkových tras v ČR a byly zaktualizovány nové cíle pro turisty jako např. Mannův les, Křížová cesta na Kotelském vrchu atd. Na aktualizaci se podíleli Mgr. Miroslav Lát a Ing. Jiří Hauzer, takže zde najdete i místa, o kterých ví jen málokdo – např. Krásná vyhlídka, Lumírova vyhlídka, Kočičí skály, Hodinář, Trpaslík či Chrisův odpočinek. Dokonce je zde již zakreslená plánována rozhledna aneb „Starostův sen“.

Mapku „Okolí Osečné a Lázní Kundratic“, druhé vydání, v měřítku 1 : 25 000 si můžete zakoupit jen v Informačním centru U Draka na Svatovítském náměstí v Osečné. Cena je stanovena na 32,–Kč s DPH.


Rybáři z Osečné provedli regulaci Jenišovského rybníka a čištění mlýnského náhonu
29. července 2017, autor: Jiří Hauzer

Rybáři z Osečné provedli regulaci Jenišovského rybníka a čištění mlýnského náhonu V sobotu 29. července 2017, v rámci brigády, provedli naši rybáři regulaci Jenišovského rybníka a čištění mlýnského náhonu. Důvodem byla vysoká hladina vody v rybníku. K regulaci jim napomohl i mlýnský náhon, který zároveň po dlouhé době odzkoušeli a pročistili – jen to vodní kolo stále chybí…


Ministryně a náměstek hejtmana LK otevřeli nově zrekonstruované zázemí pro pracovníky MěÚ Osečná
22. července 2017, autor: Jiří Hauzer

Ve čtvrtek 20. července 2017 proběhlo před Růžičkovou stodolou v Osečné slavnostní otevření nově zrekonstruovaného objektu „Zázemí pro pracovníky Městského úřadu Osečná“. Této akce se kromě pracovníků městského úřadu a místních občanů zúčastnili – ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřeného řízením sociálních věcí Pavel Svoboda, zástupci sociálního odboru Libereckého kraje, ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR krajské pobočky Liberec Mgr. Helena Adamcová, zástupci Úřadu práce z Liberce a České Lípy, zástupci dodavatelské firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o. a další hosté.

„Toto setkání vzniklo nahodile, když kolemjdoucí chodili okolo této stodoly a šeptali si, co to tady zase staví a všichni se chtěli na staveniště podívat. To samozřejmě nebylo možné, a proto jsme se se zastupiteli rozhodli zorganizovat toto setkání. Myšlenka vytvoření důstojného zázemí pro naše veřejně prospěšné pracovníky vznikla před pěti lety. Postupně jsme vytvořili projekt rekonstrukce stodoly. K budově jsme přivedli plyn, kanalizaci, naši pracovníci budovu podřezali a v zadní části přistavěli přístřešek pro naši techniku. V loňském roce na podzim započali s bouráním a poté montáží stropů a vybudováním skladových prostor v přízemí. Samotné prostory v prvním patře byly nad síly našich veřejně prospěšných pracovníků a proto město vybralo firmu Ještědská stavební společnost spol. s r.o., která nám vestavěla nové prostory sociálního zázemí pro zaměstnance. Celá akce byla financována z rozpočtu města a byla realizována jen díky tomu, že jsme mohli využít práce našich veřejně prospěšných pracovníků v zimním období, kdy nemůžou pracovat na zvelebování města a práci v městských lesích. Celá akce stála 2,2 milionu, z toho horní dodavatelská část 1,6 milionu. Zhruba do měsíce proběhne vyklizení budovy č. p. 87 na Svatovítském náměstí a tu bychom chtěli v nejbližší době přebudovat na centrum sociálních služeb – na tom v současné době začínáme intenzivně pracovat“, řekl v úvodním slovu starosta města Jiří Hauzer.

„Děkuji za pozvání, kterého si velmi vážím. Vedení Ministerstva práce a sociálních věcí velmi oceňuje projekty, které si města realizují sami. Jsem velmi ráda, že vidím na vlastní oči tento hmatatelný důkaz práce veřejně prospěšných pracovníků“, řekla Michaela Marksová.

„Cením si toho, že pan starosta se zastupiteli obce myslí na ty, kteří pracují pro hezčí vzhled města“, poznamenal náměstek hejtmana Pavel Svoboda. „Říká se, že práce šlechtí člověka a že dělá lidi šťastnějšími. Ale k tomu, aby práce člověka naplňovala, musí mít pro ni vhodné podmínky. Třeba i tyto nové prostory přispějí k tomu, že si lidé z veřejně prospěšných prací uvědomí, jak jsou pro Osečnou potřební. A třeba je to posune dál, k hledání profese, které by se chtěli věnovat celý život a která by jim umožnila žít život podobný většinové společnosti“, doplnil.

„Velice si ceníme dlouholeté nadstandartní spolupráce s městem Osečná a doufáme, že tato výborná spolupráce bude i nadále pokračovat“, řekla ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR krajské pobočky Liberec Mgr. Helena Adamcová.

Po projevech hostů následovalo symbolické přestřižení pásky, toho se ujali: ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřeného řízením sociálních věcí Pavel Svoboda, ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR krajské pobočky Liberec Mgr. Helena Adamcová, technicko-výrobní ředitel dodavatelské firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o. Martin Matzner, starosta města Jiří Hauzer a vedoucí údržby města František Buša. Po přestřižení pásky proběhl slavnostní přípitek.


Na této akci byl vedle nového objektu také představen náš nový traktor Zetor Proxima 110 Power s lesnickou nástavbou a s příslušenstvím pro práci v městských lesích. Ten byl získán díky projektu „Technika pro Osečenské lesy“.

Po oficiální části volně navázala neformální diskuse při drobném občerstvení, které připravil městský úřad za finančního přispění dodavatelské firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.